top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Skutki przekazania wspólnikowi w wyniku likwidacji spółki wierzytelności spółki wobec wspólnika

Przekazanie wspólnikowi w wyniku likwidacji spółki, majątku spółki w postaci przysługującej spółce wierzytelności wobec wspólnika z tytułu pożyczki (kwota pożyczki wraz z odsetkami) nie spowoduje powstania u spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 14a ustawy CIT. Zgodnie z art. 14a ustawy o CIT w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia.


Przejęcie przez wspólnika w wyniku likwidacji wierzytelności przysługującej spółce względem tego wspólnika nie stanowi świadczenia niepieniężnego mającego na celu wykonanie w całości lub w części pieniężnego zobowiązania wspólnika, gdyż takie istnieje. Podział majątku likwidowanej spółki pomiędzy jej wspólników jest czynnością odrębną i o innym charakterze, niż regulowanie zobowiązań spółki.


Podział pozostałego po uregulowaniu zobowiązań majątku spółki pomiędzy jej wspólników wynika wprost z odpowiednich regulacji kodeksu spółek handlowych i następuje niejako automatycznie, jako realizacja czynności wynikającej wprost z przepisów. Nie poprzedza jej powstanie zobowiązania spółki wobec wspólnika. Przekazanie majątku na rzecz wspólników nie stanowi wykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym poprzez świadczenie niepieniężne i tym samym nie generuje przysporzenia po stronie spółki likwidowanej (którego pojawienie się jest elementem koniecznym powstania przychodu podatkowego), ale stanowi jedynie element korporacyjny konieczny do wykreślenia spółki z KRS.

56 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page