top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Nieodpłatne wydanie napojów kontrahentom a obowiązek zapłaty opłaty cukrowej

Tzw. opłatą cukrową, od 1 stycznia 2021 roku, objęte zostało wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, a także kofeiny lub tauryny.


Przez wprowadzenie na rynek krajowy ww. napojów rozumie się sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty tzw. opłaty cukrowej do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, podmiot zamawiający, jeśli skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego, podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju, albo sprzedaż podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową.


Przez sprzedaż detaliczną należy rozumieć dokonywanie na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

  • w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta,

  • poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ww. ustawy o prawach konsumenta

- także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.


Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

  • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju,

  • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Z powyższych przepisów wynika, iż opłacie cukrowej podlega wprowadzenie na rynek krajowy ww. napojów. Natomiast przez "wprowadzenie" należy rozumieć sprzedaż napojów (detaliczną lub do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej). Istotne jest zatem ustalenie, czy nieodpłatne wydania napojów przez podatnika można uznać za sprzedaż.


Przekazanie towarów, które jest związane z konkretną sprzedażą w określonym czasie, przy czym skutek jest taki, że nabywca otrzymuje więcej towarów za tę samą cenę sprzedaży, a więc zmniejsza się cena jednostkowa napoju. W takim przypadku nie można mówić o "nieodpłatnym wydaniu", ale o obniżeniu ceny jednostkowej towaru. Oznacza to, że w tej sytuacji jest obowiązek zapłaty opłaty cukrowej.


Nieodpłatne wydanie napojów (próbek napojów), wynikające z odrębnej umowy z kontrahentem, dokonywane w oderwaniu od jakiegokolwiek zachowania się kontrahenta, nie wskazuje na transakcję handlową, w ramach której dochodzi do wymiany dóbr - usług lub towarów. Takie wydanie nie podlega więc opłacie cukrowej. Opłacie tej nie podlega również nieodpłatne wydanie napojów pracownikom oraz darowizny na cele dobroczynne

37 wyświetleń0 komentarzy

Commentaires


bottom of page