top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Kto ma obowiązek sporządzania informacji ze zrealizowanej strategii podatkowej za 2020 rok?

Czy podatnicy CIT, którzy nie wskazani na opublikowane przez MF liście największych podatników mogą uznać, że nie dotyczą ich obowiązki związane ze strategią podatkową?


Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizacji strategii podatkowej za dany rok podatkowy dotyczy podatników, których przychody podatkowe przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym oraz podatkowych grup kapitałowych.


Podatnik jest zobowiązany opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. z opublikowanego w grudniu 2020 r. Komunikatu Ministerstwa Finansów wynika, że podatnicy powinni sporządzić i opublikować informację o realizacji strategii podatkowej już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 roku. Podobnie wskazał Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.63.2021.1.JC.


Jeżeli podatnik nie został wskazany na liście największych podatników CIT tj. podatników u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro nie oznacza, że nie powinien zbadać, czy spełnia kryteria objęcia go obowiązkami sprawozdawczymi.


Niezależnie od opublikowania lub braku opublikowania przez MF informacji o danych podatników, przekraczających 50 mln euro przychodów, podmiot który przekroczył ww. próg jest zobowiązany do 31 grudnia 2021 roku opublikować strategię podatkową. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 17 listopada 2021 r. (nr 0111- KDIB1-1.4010.363.2021.2.NL).


Jak wskazał organ interpretacyjny „ W zakresie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020, w terminie do 31 grudnia 2021 r wskazać należy, że skoro w roku 2020 Wnioskodawca uzyskał przychód w wysokości przekraczającej 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, to niezależnie od publikacji, bądź braku publikacji danych Wnioskodawcy w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Wnioskodawca zobowiązany będzie do opublikowania informacji, o której mowa w art. 27c ustawy o CIT na stronie internetowej i przekazania jej urzędowi skarbowemu do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, tj. za 2020 r do dnia 31 grudnia 2021 r. Dla strategii podatkowej sporządzanej za rok 2020, wiążący będzie bowiem jedynie przychód, którego równowartość przekracza 50 mln euro, osiągnięty w 2020 r."


169 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page