top of page
Informative Interview

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Michał Zdyb TAXWISE spółka komandytowo-akcyjna, ul. Włodarzewska 81/10, 02-393 Warszawa, KRS 0000968578, NIP 7011085819, REGON 521878660. 

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Michał Zdyb, email: kontakt@michalzdyb.pl.

 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług doradztwa podatkowego a także w celu odpowiedzi na korespondencję pisemną i mailową przesyłaną do Michał Zdyb TAXWISE spółka komandytowo-akcyjna w ww. sprawach lub innych sprawach.

 4. Kategorie danych osobowych obejmują imię i nazwisko, nazwa oraz forma prawna, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; dostawcom poczty, kurierom. 

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych, chyba że jest to niemożliwe ze względu na cel przetwarzania.

 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 11. Dane pochodzą od osób, które skontaktowały się z Michał Zdyb TAXWISE spółka komandytowo-akcyjna..

bottom of page