top of page

CERTYFIKACJA WHT 
WHT BOX

Efektywność oraz bezpieczeństwo

WHT NA CELOWNIKU ORGANÓW PODATKOWYCH

Badanie prawidłowości rozliczeń podatku u źródła to jeden z głównych obszarów kontroli podatkowej.

Skomplikowana materia podatkowa oraz konieczność pozyskiwania, oceniania przydatności zagranicznych dokumentów sprawia, że rozliczenia WHT stają się jednym z newralgicznych obszarów zarządzania ryzykiem podatkowym. 

Dokonywanie każdorazowej wypłaty na rzecz podmiotu zagranicznego wiąże się z koniecznością badania transakcji oraz statusu odbiorcy płatności.

Casual Business Meeting

NALEŻYTA STARANNOŚĆ

Dochowanie należytej staranności pozwala na zastosowanie zwolnienia bądź wyłączenia z podatku u źródła w Polsce albo obniżonej stawki podatkowej. 

Przepisy nie definiują pojęcia należytej staranności.

W praktyce, odwołując się do doświadczeń na gruncie podatku VAT, konieczne wydaje się wdrożenie pisemnej procedury należytej staranności. 

U nas możesz zamówić przygotowanie takiej procedury. 

Open Laptop

BENEFICIAL OWNER

Polski podmiot dokonujący wypłaty na rzecz zagranicznego kontrahenta ma obowiązek zbadania, czy odbiorca płatności posiada status rzeczywistego właściciela należności (beneficial owner).

Zgodnie z przepisami rzeczywistym właścicielem należności jest podmiot, który:

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Informative Interview

CERTYFIKACJA

Zgodnie z projektem Objaśnień podatkowych dotyczących WHT dochowanie należytej staranności w WHT może zostać uprawdopodobnione poprzez wykonanie certyfikacji transakcji przez doradcę podatkowego. 

W ramach certyfikacji dokonujemy materialnego oraz formalnego badania transakcji.

Weryfikujemy status odbiorcy płatności na podstawie dokumentów oraz własnych źródeł

Elementem certyfikacji jest również przygotowanie oraz wdrożenie procedury należytej staranności.

Modern Work Space
bottom of page