top of page

STRATEGIA PODATKOWA

Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy ma dotyczyć:
1) podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro,
2) podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

AUDYT PROCESÓW PODATKOWYCH 

Giving a Presentation

Badanie procesów podatkowych obowiązujących w organizacji pod kątem zebrania informacji koniecznych do przygotowania strategii podatkowej.

OPRACOWANIE STRATEGII PODATKOWEJ

Business Meeting

Strategia podatkowa będzie obejmować informacje o podejściu organizacji do następujących kwestii: 
1) procesy i procedury dotyczącej zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniające ich prawidłową realizację;
2) realizacji obowiązków informowania Szefa KAS o schematach podatkowych;
3) informacja dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi;
4) informacja o planowanych lub działaniach restrukturyzacyjnych;
5) informacja o wystąpieniu z wnioskiem do organów podatkowych o wydanie np. interpretacji podatkowej;
6) wskazanie danych dotyczących rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

AUDYT PRZESTRZEGANIA PROCESÓW I PROCEDUR OPISANYCH W STRATEGII

Business Meeting

Aby strategia podatkowa była skuteczna konieczne jest okresowe przeprowadzanie weryfikacji przestrzegania procesów i procedur opisanych w strategii. 
Weryfikacja pozwala również na zidentyfikowanie obszarów ryzyka podatkowego bądz obszaru do maksymalizacji korzyści podatkowych.

PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI STRATEGII 

Touchscreen Computer

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy ma być zamieszczone na stronie internetowej danego podatnika lub na stronie internetowej podmiotu powiązanego (jeśli podatnik nie posiada własnej strony internetowej). Sprawozdanie ma być opublikowane do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 za dany rok. W tym samym terminie należy przekazać elektronicznie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której strategia została opublikowana. W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych ze sporządzeniem i publikacją sprawozdania podatnik ma podlegać karze w wysokości do 1 mln zł. Karę w drodze decyzji ma nakładać naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

bottom of page