top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Stosowanie IP Box w odniesieniu do spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT

Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe zostały podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Co do zasady - spółki komandytowe status podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskały z 1 stycznia 2021 r. Istnieje jednak możliwość - zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - wyboru przez spółki komandytowe, że uzyskają one status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero od 1 maja 2021 r.


Zgodnie z art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. - ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a. spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b. spółkę kapitałową w organizacji,

c. spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e. spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.


Powyższe oznacza, że zasady dotyczące ulgi IP Box w przypadku komandytariusza spółki komandytowej będą miały zastosowanie do momentu, aż spółka komandytowa nie uzyska statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. do 31 grudnia 2020 r. lub do 30 kwietnia 2021 r.


Komandytariusz spółki komandytowej ma prawo zastosować preferencyjne zasady opodatkowania opisane w art. 30ca i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez spółkę komandytowa z praw własności intelektualnej.


Natomiast od momentu, kiedy spółka komandytowa, uzyska statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. komandytariusz nie będzie mieć prawa zastosować preferencyjnych zasad opodatkowania opisanych w art. 30ca i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

43 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page