top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. a unikanie opodatkowania

Sukcesja praw i obowiązków

Przekształcenia umożliwia zachowanie wszystkich praw i obowiązków, które przysługiwały JDG j wpisanej do CEIDG.. Zachowane zostaną również wszystkie ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały przed przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja mówią inaczej.


Na zasadzie sukcesji podatkowej zachowane zostaną uprawnienia i ulgi podatkowe sprzed przekształcenia, z wyłączeniem np. ulgi internetowej.


Przekształcenie jest neutralne podatkowo. Oznacza to, że nie pojawi się podatek od dochodów (przychodów) ze sprzedaży majątku przekazanego do majątku spółki z o.o. oraz z tytułu nabycia udziałów przekształconej spółki. Po przekształceniu nie powstanie więc przychód (dochód) do opodatkowania.


Przekształcenie a unikanie opodatkowania

Żaden przepis ustawy o PIT nie przewiduje, że zdarzenie polegające na przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę kapitałową wiąże się z powstaniem przychodu dla przedsiębiorcy przekształcanego. W konsekwencji, jeżeli żaden przepis ustawy o PIT nie wskazuje, że takie przekształcenie skutkuje powstaniem przychodu po stronie przedsiębiorcy przekształcanego.


W szczególności w omawianym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Zgodnie z powołanym przepisem do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Jak wskazano powyżej, na podstawie przepisów k.s.h. w chwili przekształcenia spółka wstąpi we wszystkie prawa majątkowe związane z przekształcaną JDG, co oznacza, że z mocy prawa stanie się właścicielem wszystkich składników przekształcanego przedsiębiorstwa. W konsekwencji, nie dojdzie do zbycia składników majątkowych, gdyż składniki majątku JDG staną się z mocy prawa składnikami majątku spółki, jako quasi-kontynuatora prawnego przedsiębiorcy.


Ponadto, do omawianego zdarzenia przyszłego nie znajdzie również zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z powołanym przepisem za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego, jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie, albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego, przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


Natomiast zgodnie z art. 158 § 1 KSH jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny, umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT znajdzie zatem zastosowanie do wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, który jak wynika z powołanych powyżej przepisów k.s.h., stanowi na gruncie tej ustawy, odrębną procedurę, odmienną od przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. W konsekwencji przywołany przepis nie może mieć zastosowania do procesu, jakim jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się na aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, lecz jest w istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na inny podmiot, będący kontynuatorem prowadzonej działalności. Nie dojdzie zatem do uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.


W wyniku tego przekształcenia majątek jednoosobowej działalności gospodarczej nie ulegnie zwiększeniu (majątek jednoosobowej działalności gospodarczej przekształconej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie wyższy od majątku przedsiębiorstwa istniejącego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia).106 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page