top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Polski Ład - minimalny podatek CIT

Zakres podmiotowy

Minimalny podatek CIT obejmie spółki będące podatnikami oraz podatkowe grupy kapitałowe objęte w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Dodatkowo, zakład podatkowy zagranicznego przedsiębiorstwa powstały w Polsce również będzie podlegał minimalnemu CIT.

Z obowiązku płacenia minimalnego podatku dochodowego wyłączeni zostaną:

 1. podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w pierwszych trzech latach (za rozpoczynających nie będą jednak uznani podatnicy powstali w wyniku przedsięwzięć restrukturyzacyjnych wskazanych w ustawie o CIT);

 2. przedsiębiorstwa finansowe;

 3. podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów z roku poprzedniego, a także podmioty funkcjonujące w prostej strukturze organizacyjnej. Chodzi tu o podatników, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:

  1. udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,

  2. tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,

  3. ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

 4. podatnicy, jeśli w roku podatkowym większość uzyskanych przez nich przychodów innych niż z zysków kapitałowych zostało osiągniętych w związku z:

  1. eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,

  2. wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420), których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach.

 5. podatnicy wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli:

  1. rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz

  2. obliczony za rok podatkowy (zgodnie z wytycznymi dla podatku minimalnego) udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

Przesłanki wystąpienia obowiązku podatkowego


Obowiązek opłacenia minimalnego podatku wystąpi, jeśli w roku podatkowym podatnicy:

 1. ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

 2. osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie będzie się uwzględniać:

 1. zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych,

 2. przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:

  1. cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz

  2. podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.

Podstawa opodatkowania i stawka podatku


Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym ma być sumą następujących elementów:

 1. 4% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych oraz

 2. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA ustalonej według określonego wzoru,

 3. wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz

 4. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z państwa albo terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3.000.000 zł kwotę obliczoną według odpowiedniego wzoru; jeśli rok podatkowy podatnika będzie dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę tę będzie się obliczać, mnożąc 250.000 zł przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

Wspomniane koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych stanowią odzwierciedlenie przepisów art 15e ustawy o CIT, który zostanie uchylony i odpowiednio przeniesiony do omawianego art. 24ca ustawy o CIT.


Co istotne podstawa opodatkowania będzie podlegać pomniejszeniu o odliczenia mające wpływ na pomniejszenie podstawy opodatkowania z art. 18 ustawy o CIT (np. darowizny, ulgę B+R), z wyłączeniem pomniejszeń z tytułu tzw. ulgi na złe długi (art. 16f ustawy o CIT). jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokona odliczeń od podstawy opodatkowania, a następnie otrzyma zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, powinien doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.


Podstawę opodatkowania będą również pomniejszać dochody uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub pkt 34a ustawy o CIT (działalność w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub działalność określona w decyzji o wsparciu nowych inwestycji) u podatnika, który w roku podatkowym będzie korzystać ze zwolnień podatkowych, o których mowa w tych przepisach.


Minimalny podatek dochodowy będzie wynosić 10% podstawy opodatkowania.


Zeznanie i zapłata podatku


Podatnicy będą obowiązani do wykazania w zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania, dokonanych pomniejszeń oraz kwoty minimalnego podatku dochodowego.


Minimalny podatek ma być wpłacany na rachunek właściwego urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca następnego roku. Jednocześnie podatnicy będą mieli prawo do odliczenia go od CIT obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, w zeznaniu podatkowym za kolejne trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który wpłacili minimalny podatek.


Jeśli za dany rok podatkowy u podatnika wystąpi do zapłaty zarówno minimalny podatek dochodowy, jak i podatek obliczony zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, minimalny podatek będzie podlegać wpłacie po pomniejszeniu o wartość CIT wyliczonego na zasadach ogólnych.

348 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page