top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Planowane zmiany w CIT - obowiązek publikacji strategii podatkowej

Dziś wieczorem ujrzał światło dzienne wyczekiwany projekt zmian w ustawie o CIT i o PIT dotyczący objęcia CITem spółek komandytowych. O tej zmianie napiszemy w odrębnym wpisie na blogu.


Niemniej kontrowersyjny jest pomysł wprowadzenia obowiązku publikowania przez podatników strategii podatkowej. Zgodnie z propozycją podatnicy mają być obowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1)  opis podejścia podatnika do: a)  procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b)  dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

2. opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki, których dotyczą;

3. Informacje o

a)  transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,

b)  planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT;

4)  informacje o złożonych wnioskach o wydanie: a)  ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b)  interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa,

c)  wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d)  wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722);

5)  informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydawanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.


Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej grupy kapitałowej zawiera informacje, o których mowa powyżej, w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.


Podatnik zamieszcza sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzone w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania rocznego.


W przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej udostępnia sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Na stronie internetowej, dostępne są sporządzone i podane do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za poszczególne lata.


W terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego, podatnik przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację o adresie strony internetowej.


W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa powyżej,podatnik podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w drodze decyzji, w wysokości do 1 000 000 zł.


Opisane powyżej obowiązku nie mają zastosowania do podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.

287 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page