top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Odsetki od kapitału własnego w kosztach uzyskania przychodu - rozpoznaj dodatkowe 47.500 zł za 2020

Od 1 stycznia 2019 roku ustawa o CIT przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od kapitału własnego – kapitału zapasowego utworzonego z zysków i dopłat wniesionych do podatnika (art. 15cb ustawy o CIT).


Przez „hipotetyczne odsetki” należy rozumieć odsetki, które spółka potencjalnie płaciłaby gdyby zamiast finansowania działalności własnymi zyskami lub dopłatami od wspólnika sięgnęła po finansowanie zewnętrzne.


Analizowane koszty uzyskania przychodu można po raz pierwszy rozpoznać w roku podatkowych rozpoczętym najwcześniej 1 stycznia 2020 roku, z tym że w 2020 roku możliwe jest rozliczenie hipotetycznych odsetek od dopłat bądź zysków, których zatrzymanie w spółce miało miejsce w latach 2018 - 2020.


Zgodnie z ustawą o CIT kosztem uzyskania przychodów w spółce jest kwota odpowiadająca iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy, oraz kwoty dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.


Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym dla jednego podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.


W praktyce oznacza to możliwość obniżenia w 2020 roku wysokości podatku przez każdego podatnika o 47.500 zł.


W przypadku grup kapitałowych, skala niższego podatku CIT może być wielokrotnością tej kwoty.


Rozpoznanie omawianego kosztu możliwe jest w roku wniesienia dopłaty / przekazania kwot zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.


Do kalkulacji nie zalicza się dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

48 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page