top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Obowiązki spółki jawnej i jej wspólników - CIT-15J

Czy informacja CIT-15J może zostać skutecznie złożona za pomocą platformy ePUAP bądź e-Urząd Skarbowy?


Z uwagi na brak regulacji szczególnych w ustawie o CIT, informacja wskazana w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT może zostać złożona - zgodnie z ogólnymi zasadami - w formie papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku składania ww. informacji w formie papierowej, informację te składa się na ustalonym wzorze formularza CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29.12.2021 r.


Odnosząc się do środków komunikacji elektronicznej, informację wskazaną w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT będzie można składać za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, przy użyciu interaktywnego formularza CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW. Na moment udzielania odpowiedzi na niniejszą interpelację, Ministerstwo Finansów finalizuje prace nad wskazanym formularzem interaktywnym.


Ponadto, formularz CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW może być złożony poprzez platformę e-PUAP, jako pismo ogólne, w formacie pdf, uwierzytelnione podpisem kwalifikowanym, poprzez Profil Zaufany albo podpis osobisty.


Czy złożenie przez wspólnika spółki jawnej samych załączników CIT/JW bez głównego druku CIT15J stanowi wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?


Art. 1 ust 3 pkt 1a) lit. a ustawy o CIT odnosi się do informacji składanej przez spółkę jawną według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki (…). Złożenie informacji wskazanej w art. 1 ust 3 pkt 1a) lit. a ustawy o CIT nie stanowi obowiązku, lecz w przypadku jej skutecznego złożenia, wywodzone są istotne skutki podatkowe dla spółki jawnej (tj. co do braku statusu spółki jawnej jako podatnika CIT).


Ustalony wzór informacji wskazanej w art. 1 ust 3 pkt 1a) lit. a ustawy o CIT, składanej od 1 stycznia 2022 r., publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (jest to formularz CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW). Złożenie samych załączników CIT/JW (tj.załączników o danych podmiotów, które posiadają prawa do udziału w zysku spółki jawnej) bez głównego druku CIT-15J nie może być traktowane jako pełne i skuteczne wywiązanie się z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT. Formularz CIT-15J zawiera m.in. następujące informacje:

  • miejsce i cel składania deklaracji, tj. właściwy urząd skarbowy do którego informacja jest adresowana, cel złożenia informacji (złożenie formularza / aktualizacja formularza), datę zaistnienia ewentualnej zmiany w składzie podatników,

  • dane spółki jawnej,

  • imiona i nazwiska osób reprezentujących spółkę jawną (wraz z podpisem).

W szczególności, nie będzie skutecznym złożenie samych załączników CIT/JW bez wskazania osób reprezentujących spółkę jawną i ich podpisu, z uwzględnieniem podpisu przez pełnomocnika.


Czy istnieje możliwość złożenia informacji CIT-15J przez pełnomocnika? Czy dla upoważnienia do złożenia wyżej wskazanej informacji właściwe jest pełnomocnictwo szczególne (druk PPS-1) czy też pełnomocnictwo do składania deklaracji (UPL-1 lub UPL-1P)?


Zgodnie z art. 80a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z poźn. zm.; dalej: ”Ordynacja podatkowa”), jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.


W świetle art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej przez deklarację rozumie się również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Kluczową przesłanką pozwalającą ocenić, że określony dokument mieści się w pojęciu „deklaracji” w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, jest więc obowiązek złożenia tego dokumentu, określony w ustawie.


W tym kontekście należy zauważyć, że złożenie informacji wskazanej w art. 1 ust 3 pkt 1a) lit. a ustawy o CIT stanowi uprawnienie spółek jawnych, które wywołuje skutki w zakresie statusu tych spółek w podatku CIT. Ponadto informacja ta nie jest składana przez podatnika, płatnika lub inkasenta (dopiero w wyniku niezłożenia informacji, spółka jawna stałaby się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Skoro złożenie tej informacji zależy od woli danego podmiotu i nie jest składana przez podatnika, płatnika lub inkasenta, wskazana informacja nie będzie mieściła się w definicji pojęcia „deklaracja” z art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji nie będzie możliwe podpisanie informacji na podstawie pełnomocnictwa UPL-1 i UPL-1P, zgodnie z art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa.


Zatem, w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, w tym jej art. 138a, art. 138d i art. 138e, właściwą formą udzielenia pełnomocnictwa jest ustanowienie pełnomocnika ogólnego (pełnomocnictwo PPO1) lub pełnomocnika szczególnego (pełnomocnictwo PPS-1) wskazanego do reprezentowania w konkretnej sprawie (np. złożenie informacji, o której mowa w art. art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a) ustawy o CIT).


W szczególności, druk pełnomocnictwa PPS-1 (po opłaceniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł) można złożyć we właściwym organie podatkowym ustnie do protokołu, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP. Pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej, uwierzytelnione Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym albo podpisem osobistym, można przesłać, za pośrednictwem platformy ePUAP, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.


Nie jest natomiast możliwe złożenie pełnomocnictwa PPS-1 przez system e-Deklaracje. Tym samym, jeżeli podatnik prześle formularz CIT-15J, podpisany przez pełnomocnika, przez system e-Deklaracje (gdy będzie to możliwe po udostępnieniu formularza interaktywnego), podatnik będzie zobowiązany złożyć odrębnie pełnomocnictwo PPS-1 w jednej z form wskazanych powyżej - ustnie do protokołu, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP. Będzie to łączyć się z ewentualną dalszą weryfikacją prawidłowości złożenia podpisu na pełnomocnictwie przez organ podatkowy.


Odpowiedź na interpelację nr 31371 w sprawie obowiązków spółek jawnych oraz ich wspólników.


97 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page