top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Korekta Polskiego Ładu - planowane zmiany w CIT

Do Sejmu wpłynął projekt Rady Ministrów w zakresie planowanych zmian w CIT, stanowiący korektę Polskiego Ładu - druk 2544. Zaproponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Wśród proponowanych zmian należy wskazać przede wszystkim na następują rozwiązania.Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym


Projekt przewiduje zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24ca ustawy CIT w okresie 2 lat (art. 38hb ustawy CIT). Wprowadzane zmiany polegają również

 • na podwyższeniu, do 2%, wskaźnika rentowności i zmianie metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie:

  • z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu, w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego wykorzystywanego na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;

  • z przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej;

  • z kosztów uzyskania przychodów określonej wartości kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do PPK;

  • z kosztów uzyskania przychodów wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego w odstępach rocznych, czy o wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej;

 • zmianie dotychczasowego wskaźnika przychodów na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania z jednoczesnym wprowadzeniem alternatywnej podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika, tj.:

  • podstawa opodatkowania to 1,5% przychodów + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne (stawka podatku 10%) albo

  • podstawa opodatkowania to 3% przychodów (stawka podatku 10%)

 • modyfikacji dotychczasowych wyłączeń i rozszerzeniu tego katalogu dodatkowo m.in. o:

  • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.000.000 euro (tj. tzw. małych podatników),

  • spółki komunalne,

  • podatników, jeżeli większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia,

  • podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, czy

  • o podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”


Przepisy dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy” mają zostać uchylone.


Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych


Przewiduje się rezygnację z obowiązku odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych wyrażonych obecnie w art. 11i pkt 2 i art. 11o ust. 1a i 1b ustawy CIT.


Projekt przewiduje, aby podstawowy próg istotności wynosił 500 tys. zł, jednakże dla transakcji finansowych wyniósł 2,5 mln zł.


W projekcie zaproponowano również zmiany doprecyzowujące oraz będące konsekwencją innych wprowadzonych zmian przepisów:

 • doprecyzowano treść art. 11b pkt 1 ustawy CIT - wyłączenie przepisów rozdziałów ustaw podatkowych w zakresie cen transferowych do transakcji kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji kontrolowanej wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, powinno mieć zastosowanie również dla transakcji innych niż kontrolowane;

 • zmieniona została treść ust. 2a w art. 11k ustawy CIT dotycząca obowiązku dokumentacyjnego w zakresie bezpośrednich rajowych transakcji kontrolowanych. Podniesione zostały dokumentacyjne progi istotności adekwatnie do progów przewidzianych dla bezpośrednich transakcji rajowych innych niż kontrolowane (500 tys. zł – próg podstawowy i 2,5 mln zł – próg dla transakcji finansowych);

 • zaproponowano również wprowadzenie przepisu przejściowego, który zezwalałby na wybór retroaktywnego stosowania zaproponowanych rozwiązań, do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r. Zaproponowane przepisy łagodzą rygory związane z dokumentowaniem transakcji rajowych zatem ich wsteczne zastosowanie nie narusza standardów konstytucyjnych.

Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych


Proponuje się zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych w następującym zakresie:

 • doprecyzowanie sposobu ustalania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 24a ust. 6c ustawy CIT) w zakresie uwzględniania przychodów i kosztów spółek niebędących osobami prawnymi oraz braku stosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy CIT, z wyjątkiem określonych w przepisach o CFC,

 • doprecyzowanie jednej z przesłanek konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną, określonej w art. 24a ust. 3 pkt 5 ustawy CIT (tj. przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów) w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f ustawy CIT),

 • doprecyzowanie definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3 ustawy CIT) – jest to zmiana o charakterze redakcyjnym / uzupełniającym,

 • zmiana art. 24a ust. 3a, dotyczącego sposobu wyliczania różnicy pomiędzy faktycznie zapłaconym przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a podatkiem, który byłby zapłacony przez polskiego podatnika – zmiana ma na celu uzupełnienie przepisu o dodatkowe przesłanki konstytuujące CFC wprowadzone ustawą z 21 października 2021.

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów


Proponowane zmiany mają na celu:

 • zagwarantowanie, aby opodatkowaniu podlegały tylko i wyłącznie wydatki zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

 • doprecyzowanie, że podmiot do którego następuje „przerzucenie dochodów” nie jest polskim rezydentem podatkowym,

 • doprecyzowanie zasad dotyczących definiowania 50% dochodów osiąganych przez podmiot powiązany. Doprecyzowane zostaną też zasady dla kolejnej dystrybucji tych dochodów przez ten podmiot (na poziomie co najmniej 10%),

 • uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania podmiotu powiązanego w miejscu jego siedziby

Zmiany w podatku u źródła (WHT)


Zmiana zakłada uelastycznienie zakresu czasowego oświadczenia płatnika z art. 26 ust. 7a ustawy CIT poprzez wydłużenie terminów do złożenia tzw. oświadczenia pierwotnego i tzw. oświadczenia następczego oraz wydłużenie ważności tego pierwszego oświadczenia do końca roku podatkowego. W praktyce to oznacza, że płatnik będzie mieć więcej czasu na przygotowanie się do złożenia tych oświadczeń i że złożenie oświadczenia pierwotnego pozwoli nie stosować mechanizmu pay & refund do końca roku podatkowego płatnika.


Proponuje się szczególne rozwiązanie dla płatników w kontekście oświadczeń złożonych w 2022 r. (art. 23 ust. 10 projektu ustawy). Chodzi o swoistą abolicję polegającą na retroakcji wspomnianych wyżej zmian w konstrukcji oświadczenia, czyli zastosowaniu wydłużonych terminów względem należności wypłaconych w 2022 r.


Proponuje się złagodzenie warunku niepobierania przez płatnika WHT w zakresie opodatkowania odsetek i dyskonta od niektórych obligacji (art. 26 ust. 1ab-1ac ustawy CIT). Chodzi o uchylenie obowiązku emitenta co do poinformowania podatników o warunkach zwolnienia i złożenia do organu podatkowego oświadczenia o dochowaniu należytej staranności.


Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych


W zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego planowane są następujące zmiany:

 • doprecyzowanie limitu kosztów finansowania dłużnego. Podatnik będzie mógł ująć w kalkulacji limitu wyższą z wartości: 3 miliony PLN albo 30% wartości EBITDA,

 • wyłączenie z przepisów dotyczących kalkulacji limitów kosztów finansowania dłużnego transakcji kapitałowych. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy instytucją finansującą jest bank lub spółdzielcza kasa-oszczędnościowo kredytowa z siedzibą w kraju należącym do UE lub EOG.

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek


Proponowane zmiany zakładają:

 • zmianę zasad kwalifikowania przychodów odnośnie wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będzie to miało miejsce w przypadku wykorzystywania składników na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,

 • zmianę terminu powiadamiania urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania na zasadach „estońskiego CIT”,

 • doprecyzowanie, że zobowiązania podatkowe wynikające z tzw. pierwotnej korekty wygasają w całości po zakończeniu co najmniej jednego pełnego okresu rozliczeniowego (czterech lat podatkowych),

 • doprecyzowanie terminu zapłaty podatku od tzw. „dochodu z przekształcenia”168 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page