top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Jak spółka jawna może uniknąć CIT? Kiedy dokonać zgłoszenia wspólników spółki jawnej?

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, niektóre spółki jawne mogą uzyskać status podatnika podatku CIT.


Dotyczy to spółek, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli spółki te nie złożą informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.


Informacje należy składać na formularzu CIT-15J oraz załączniku do tego formularza CIT/JW, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.


Co do zasady, informacje powinny być składane przed rozpoczęciem roku obrotowego spółki oraz w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana w składzie podatników, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany.


W związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących stawę CIT w omawianym zakresie pierwsze informacje powinny być składane do końca stycznia 2021 r. według stanu na dzień: a) 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r., b) rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.


Należy podkreślić, że w przypadku spółki zaczynającej działalność, tylko w styczniu 2021 r. obowiązuje jeden termin – 31 stycznia 2021 r. Spółki jawne zaczynające działalność po tej dacie, chcąc zachować status podmiotu transparentnego podatkowo muszą złożyć ww. informację przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego.


Sam akt wpisania spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego nie rozpoczyna jej roku obrotowego. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), nowopowstała jednostka księgi rachunkowe obowiązana jest otworzyć na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.


Jeżeli zatem nowoutworzona spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, już po swoim zarejestrowaniu w KRS-ie, a przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej złoży informację, o której mowa w wyżej przywołanym art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.), to zachowa ona status podmiotu podatkowo transparentnego.


W przypadku niezłożenia ww. informacji w wymaganym terminie spółka jawna uzyskuje status podatnika CIT odpowiednio: a) z dniem 1 stycznia 2021 r., b) z dniem rozpoczęcia działalności albo c) z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.


Podsekretarz Stanu w MF w odpowiedzi z dnia 15 lutego 2021 r. na interpelację poselską nr 18645 potwierdził, że przytoczona regulacja dotyczy także nowo zakładanych spółek jawnych oraz spółek jawnych powstałych w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego.


Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej jednostka, co do zasady, zamyka księgi rachunkowe. Jednakże można ich nie zamykać m.in. w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 12 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

W konsekwencji, jeżeli spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego, w tym np. spółki komandytowej, to wówczas wspomnianą informację powinna złożyć w terminie: a) 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia spółki - jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną doszło do zmiany wspólników takiej przekształcanej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia) lub b) przed dniem rejestracji przekształcenia spółki - jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną nie doszło do zmiany wspólników takiej przekształcanej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia); w tym przypadku informację taką zobowiązana byłaby złożyć spółka przekształcana.


W przypadku dochowania powyższych terminów, w opinii MF, spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego.


Zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która już uzyska status podatnika podatku CIT, nie mają wpływu na ten status.

47 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page