top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

CIT 2021 – wypłaty z zysku spółki komandytowej na rzecz komandytariusza mogą być zwolnione z podatku

Do 1 stycznia 2021 roku w spółkach komandytowych objętych CIT dochód uzyskiwany przez wspólników jest dochodem o charakterze dywidendowym. W związku z powyższym powstała kwestia, czy komandytariusz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego.


Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 nieprzerwanie przez okres 2 lat;

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.


Ministerstwo Finansów w zaprezentowanym ostatnio stanowisku wskazało, że wypłacane przez spółkę komandytową, zyski wypracowane w okresie, w którym ta spółka posiada status podatnika CIT, na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem CIT (niebędącej komplementariuszem spółki komandytowej wypłacającej dywidendę), będą mogły korzystać ze zwolnienia określonego w art. 22 ust. 3-4d ustawy o CIT. Potwierdzeniem powyższego jest zdaniem Ministerstwa Finansów art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 3-4d ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie od przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej i jawnej wypracowanych do dnia, w którym te spółki stały się podatnikami podatku CIT.

163 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page