Zasady opodaktowania obrotu kryptowalutami znadują się w art. 17 ust. 1 pkt 11 znowelizowanej ustawy o PIT.

Przez walutę wirtualną rozumieć będzie należało walucie wirtualnej walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkr 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z którym przez walutę wirtualną rozumieć należy cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych,

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą do przychodów z zysków kapitałowych.

Do przychodów zaliczane będą przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy. Na równi ze sprzedażą walut wirtualnych traktowana będzie zapłata takimi walutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, niezależnie od tego czy dokonywana na giełdzie, czy też jednostkowo pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

Kosztami podatkowymi będą udokumentowane wydatki na nabycie walut wirtualnych, poniesione w danym roku podatkowym, ale wyłącznie bezpośrednio związane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych. Kosztami uzyskania przychodów nie będą więc w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów itp.).

Przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej będzie kwalifikowany do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Wejście w życie: 1 stycznia 2019 roku, jednak rozliczanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej w 2018 roku, będzie dopuszczalne jeżeli koszty te zostały poniesione i nierozliczone przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. W takim przypadku koszty te będą mogły być wykazywane w pierwszym zeznaniu składanym po wejściu w życie ustawy. Warunkiem odliczenia tych kosztów będzie wykazanie ich w zeznaniu rocznym składanym za 2018 roku.