WSA we Wrocławiu w dwóch wyrokach (sygn. I SA/Wr 365/19, sygn. I SA/Wr 366/19) wskazał, że zawiadomienie podatnika o tym, że w sprawie bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego uległ zawieszaniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania, bez wskazania konkretnych powodów wszczęcia postępowania karnego skarbowego nie pozwala na zrealizowanie prawa podatnika do obrony. 

WSA wskazał że otrzymane zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia musi umożliwiać podatnikom dokładne zapoznanie się z zakresem obowiązków, jakie na nich nakłada oraz poznanie przez podatnika w sposób jednoznacznych prawa oraz obowiązków tak aby mógł on podjąć odpowiednie działania w tym zakresie. Aby zrealizować powyższe cele podatnik musi znać podstawy / przyczyny (konkretne zarzuty) wszczęcia postępowania karnego skarbowego.