Polskie prawo, które uzależnia zastosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych od kryterium terminu przydatności do spożycia, nie narusza unijnej dyrektywy VAT – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jak wskazano w wyroku (C-499/16), taka sytuacja dotyczy przypadku, gdy przepisy nie różnicują stawki podatku dla produktów podobnych. Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy polską spółką produkującą wyroby ciastkarskie (m.in. croissanty z nadzieniem w różnych smakach i bułki słodkie z nadzieniem w różnych polewach, których data minimalnej trwałości przekracza 45 dni) a Ministerstwem Finansów. Spór odnosił się bezpośrednio do dwóch indywidualnych interpretacji podatkowych.

„Artykuł 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on – pod warunkiem poszanowania zasady neutralności podatkowej, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego – przepisom krajowym, takim jak w postępowaniu głównym, które uzależniają stosowanie obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych jedynie od kryterium ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia” – orzekł TSUE.

TSUE zaznaczył, że zasada neutralności podatkowej sprzeciwiałaby się regulacjom krajowym, które przewidywałyby różne stawki podatku VAT dla produktów podobnych – w sytuacji, gdy termin przydatności nie byłby czynnikiem decydującym przy wyborze dokonywanym przez przeciętnych konsumentów. Wyrok TSUE nie rozstrzyga jednoznacznie istniejących wątpliwości.