Trybunał Konstytucyjny potwierdził wadliwość podejścia organów podatkowych kwalifikujących część obiektów budowlanych do opodatkowania jako budowle (SK 48/15). Podatnicy mają miesiąc by złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego od daty publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw. TK uznał, że gdy dany obiekt spełnia wszystkie kryteria przewidziane dla budynku, to nie można kwalifikować go jako budowli. Sprawa dotyczyła opodatkowania podatkiem od nieruchomości kontenerów, które stoją przy stacjach nadawczych sieci T-Mobile. Gdyby uznać taki kontener za budowlę, a nie za budynek, kwota należnego podatku byłaby 40-krotnie wyższa. Podatek od budowli jest bowiem liczony od jej wartości. Wyrok TK formułuje wyraźne wytyczne co do sposobu interpretacji definicji budynków i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości. TK wskazał, że interpretacja definicji legalnych musi być ścisła i precyzyjna i nie może się opierać na pozaustawowych kryteriach, jak przeznaczenie obiektu, jego funkcje czy wyposażenie.