15 lipca 2018 roku opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, regulującej w szczególności kwestie związane z cenami transferowymi. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roki i mają mieć zastosowanie = do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 roku. Projekt umożliwia również zastosowanie nowych przepisów do transakcji rozpoczętych po 31 grudnia 2017 roku pozostawiająć dcyzję w tej kwestii podatnikowi.

Najważniejsze propowane zmiany:

1.    zmiana definicji podmiotów powiązanych – za podmioty powiązane uważa się podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot.

2.    podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Zmianie ulega też sam mechanizm określenia progów – planowane jest określenie progu co do zasady na poziomie 10 mln zł dla transakcji towarowych oraz finansowania dłużnego oraz 2 mln zł dla transakcji niematerialnych i innych.

3.    wprowadzenie nowych warunków dla sporządzenia dokumentacji Masterfile - do sporządzenia dokumentacji Masterfile zobowiązani będą podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych należący do grupy podmiotów powiązanych: a) dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, b) której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość,

4.     wynagradzanienie za usługi o niskiej wartości dodanej - jeżeli wynagrodzenie za nie wynosić będzie nie więcej niż 5% kosztów (w przypadku ich nabycia) oraz nie mniej niż 5% kosztów (w przypadku ich świadczenia) – organy odstąpią od określenia wysokości narzutu.

5.    organy odstąpią od określenia ich oprocentowania pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli:

  • ich oprocentowanie ustalone zostanie w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów,
  • nie przewiduje się dodatkowych opłat związanych z obsługą pożyczek,
  • zostały one udzielone na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz
  • suma pożyczek udzielonych oraz pożyczek otrzymanych od pomiotów powiązanych (poziom liczony odrębnie) wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł.

6.    wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jednocześnie termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

7.    wprowadzenie możliwości zreazlizowani  obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim przy jednoczesnym zwolnieniu zo obowiązku dokumentacyjnego podmiotów, które  otrzymują taką dokumentację z grupy.

Link do projektu http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313855/12522183/12522184/dokument350017.pdf