W dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałami nr 3/2019, 4/2019 i 5/2019 Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania wydała pierwsze opinie w sprawie stosowania art. 119a Ordynacji podatkowej, tj. tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Jakie najważniejsze wnioski płyną z wyżej wymienionych uchwał:

  1. zdaniem Rady dla zastosowania klauzuli wystarczające wydaje się spełnienie jednej z kilku przesłanek sformułowanych w przepisach Ordynacji podatkowej, mianowicie przesłanki sztuczności sposobu działania. Z przepisów dotyczących klauzuli wynika, że dla jej zastosowania niezbędne jest łączne spełnienie kilku przesłanek, tzn. działanie przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sztuczny sposób działania oraz sprzeczność korzyści podatkowej celem i przedmiotem przepisu ustawy podatkowej. Przyjęcie poglądu zaprezentowanego przez Radę oznaczałoby rozszerzenie klauzuli, wbrew brzmieniu Ordynacja podatkowej, również na sytuację stanowiące planowanie podatkowe stanowiące rzeczywiste działania gospodarcze.  
  2. argumentacja przytoczona przez Radę pozwala wysnuć wniosek, zgodnie z którym przepisy dotyczące klauzuli nie powinny mieć zastosowania do czynności dokonanych przed wprowadzeniem klauzuli. 

https://www.gov.pl/web/finanse/prace-rady