Tak jak Skarb Państwa nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędnych działań podatnika, tak i podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji działań organów państwa – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku oddalającym powództwo naczelnika urzędu skarbowego (I ACa 444/17). Zdaniem SA w rozstrzyganej sprawie Skarb Państwa nie mógł sięgać po zarzut bezpodstawnego wzbogacenia podatnika, gdy nie udało mu się odzyskać podatku z powodu przedawnienia. W takiej sytuacji skorzystanie przez państwo z instytucji bezpodstawnego wzbogacenia oznaczałoby obejście regulacji podatkowych – stwierdził SA.