Dla ustalenia warunków korzystania ze zwolnienia zasadnicze znaczenie ma bowiem zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT sformułowanie „wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy strefowej”. To właśnie zezwolenie, którego treść ściśle określa art. 16 ust. 2 ustawy strefowej, stanowi podstawę do korzystania z pomocy publicznej. Innymi słowy, z treści przywołanych unormowań wynika, że dochody uzyskane z innej, niż określona w zezwoleniu, działalności gospodarczej, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem.

Wyrok WSA w Łodzi z 12.4.2018 r., I SA/Łd 178/18.

Kwestia jednoznacznego przyporządkowania przez przedsiębiorstwa strefowe przychodów z odszkodowań za utracone mienie lub zysk do działalności opodatkowanej lub zwolnionej z CIT jest bardzo problematyczna. Potwierdza to równiez brak spójnego stanowiska organów skarbowych. Pierwotnie wskazywano na możliwość uznania otrzymywanych przez przedsiębiorstwa strefowe odszkodowań będących wynikiem m.in. pożaru w zakładzie na terenie SSE za dochód podlegający zwolnieniu z CIT  (m.in. DIS Łódź z 25.8.2015 r., IPTPB3/4510-184/15-2/IR czy DIS Katowice z 24.8.2011 r., IBPBI/2/423-612/11/AP). Stanowisko to ulega jednak systematycznej zmianie, o czym świadczyć mogą (poza omawianym wyrokiem) także inne interpretacje indywidualne z analogicznym jak w komentowanym wyroku stanem faktycznym (m.in. DIS Katowice z 26.4.2016 r., IBPB-1-3/4510-266/16/JKT) czy wyroki sądów (m.in. wyrok NSA z 5.5.2016 r., II FSK 763/14).