Na tle przywołanych wyżej przepisów, w tym zwłaszcza na tle art. 19 Dyrektywy VAT, uprawniony jest wniosek, że wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumiane jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych składają się na akcentowaną w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdolność majątku lub jego części do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Na tę cechę zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1001/11, wskazując, że pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w aspekcie art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, należy rozumieć w sposób funkcjonalny, a nie tylko werbalny.

Innymi słowy, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy zespół składników majątkowych zdolny do prowadzenia niezależnej (samodzielnej) działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół ten, w kształcie, w jakim jest zbywany może wykonywać określone zadania gospodarcze. Istotne jest przy tym, że realizacja określonych zadań gospodarczych możliwa jest z wykorzystaniem tego określonego zespołu składników majątkowych, nie zaś dopiero w połączeniu z innymi składnikami majątkowymi, czy też dopiero w połączeniu z przedsiębiorstwem nabywcy.

Usługi wstępu na wystawy stałe i czasowe mogą być przedmiotem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co wskazuje na to, że wystawa artystyczna lub historyczna może być zespołem składników majątkowych i niemajątkowych, zdolnych do prowadzenia niezależnej (samodzielnej) działalności gospodarczej. Wystawa – jak powszechnie się przyjmuje – jest terminem z dziedziny architektury wnętrz i sztuk plastycznych, który "określa sztukę prezentowania (eksponowania) dzieł sztuki, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, idei. Istotne jest przy tym, że twórca wystawy (artysta-wystawiennik), reżyseruje obecność zwiedzającego w przestrzeni wystawowej, prowadzi go, buduje narrację, tworzy sytuację szczególnego kontaktu publiczności z prezentowanymi wartościami. Nadaje dodatkowe znaczenie, porządkuje, tłumaczy, komentuje, dowartościowuje. Prowokuje do interpretacji i żywego odbioru" (Wikipedia).

W świetle przytoczonej wyżej definicji nie można zatem wystawy artystycznej lub historycznej (Wystawy Głównej) traktować jako zwykłego zbioru niepowiązanych ze sobą aktywów. Wystawa artystyczna lub historyczna może być z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług traktowana jako "zorganizowana część przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, jeżeli jest przedmiotem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Działalnością tą jest bowiem "(...) wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców".

Wyrok NSA I FSK 670/17 z 30.11.2017 r.