Okres krótszy niż trzymiesięczny do upływu terminu przedawnienia wystarczy, aby organy mogły nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności - wyrok NSA z 15 marca 2018 roku (II FSK 511/16, II FSK 544/16). NSA przyznał, że w art. 239b Ordynacji podaktowej jest mowa o dwóch przesłankach: okresie krótszym niż trzy miesiące i uprawdopodobnieniu sytuacji majątkowej podatnika. Nie ma wątpliwości, że zaistniała pierwsza przesłanka o krótszym okresie i w tej sytuacji sytuacja majątkowa pozostaje bez znaczenia - podkreślił NSA. Istotny jest ten krótszy okres niż trzy miesiące i to jest okoliczność najważniejsza.