Od 1 styczania 2019 roku mają zostać zaimplementowane w Polsce przepisy Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. (tzw. dyrektywy voucherowej). Wedle nowych przepisów bony zostaną podzielone na:

1) bony jednego przeznaczenia (single-purpose vouchers – SPV) – dotyczące dostaw towarów lub usług, dla których miejsce opodatkowania oraz kwota VAT należnego (a tym samym stawka VAT) są znane w chwili emisji;

2) bony różnego przeznaczenia (multi-purpose vouchers – MPV) – bony nie wypełniające definicji SPV.

Bony SPV będą opodatkowane VAT w momencie ich emisji oraz na każdym z dalszych etapów obrotu nimi. Natomiast samo wydanie towaru (wykonanie usługi) w zamian za taki bon nie będzie już rodziło skutków podatkowych. Z drugiej strony, emisja i transfer bonów MPV nie będą podlegać VAT, jednak obowiązek zapłaty podatku będzie powstawał z chwilą wymiany bonu na określony towar lub usługę. W przeciwieństwie do bonów SPV, niewykorzystana cześć bonu MPV nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.