W przedstawionym projekcie zmian ustaw w PIT oraz CIT zaproponowano regulacje dotyczące tzw. exit tax. Istotą przepisów o exit tax jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku:

1) z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu, lub

2) ze zmianą rezydencji podatkowej.

Exit tax nie będzie zatem dotyczyć każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata prawa do opodatkowania w Polsce dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem.

W odniesieniu do podatników CIT, exit tax obejmować ma niezrealizowane zyski ze sprzedaży składników majątku (w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) wynikające z ich przeniesienia za granicę lub zmiany miejsca rezydencji podatkowej przez podatnika, jeżeli w wyniku tych zdarzeń Polska utraci prawo do opodatkowania dochodu z ich zbycia (realizacji zysku kapitałowego). Stawka CIT wyniesie 19%.

W przypadku podatników PIT, jeśli składniki majątku nie będą związane z działalnością gospodarczą podatnika, to opodatkowaniem będzie objęty wyłącznie majątek o wartości przekraczającej 2 mln zł. Stawka PIT wyniesie 19%. Dla niektórych osób fizycznych stawka wyniesie 3% (chodzi o korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanych w formie karty podatkowej).