Okoliczności takie jak: zamieszkiwanie na terytorium Polski przez ponad 10 lat, pozostawanie w związku partnerskim z Polką, posiadającą rezydencję podatkową w Pol-sce, posiadanie z tą partnerką dziecka, któ-e wychowywane jest w Polsce, posiadanie nieruchomości położonej wyłącznie w Polsce, stanowiącej współwłasność z partnerką – przemawiają za posiadaniem centrum interesów osobistych w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, sam fakt uzyskiwania emerytury z Wielkiej Brytanii oraz innych dochodów pasywnych (odsetek, dywidend) nie może skutkować uznaniem, że centrum interesów osobistych i gospodarczych podatnika znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Powyższe stanowisko jest zbieżne z komentarzem do art. 4 ust. 2 lit. a Modelowej Kon-wencji OECD, w którym generalnie wskazuje się na to, że przy ocenie centrum powiązań osobistych i ekonomicznych należy wziąć pod uwagę stosunki rodzinne, a jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze – zatrudnienie, wykonywanie wolnego zawodu, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce z którego zarządza się swoim majątkiem.

W realiach przedmiotowej sprawy, podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej (jest emerytem), a miejscem zarządu majątkiem niewątpliwie jest Polska.

Wyrok NSA z 18 czerwca 2019 roku, sygn. II FSK 2014/17.