Dobra wiara w akcyzie - wyrok NSA (I GSK 2247/15) - sprzedawca powinien zostać zwolniony z zapłaty akcyzy, ponieważ zebrał wszystkie wymagane prawem dokumenty i nie wiedział ani nie mógł wiedzieć o oszustwie, którego dopuścił się nabywca. Jeżeli podatnik zachował się w sposób zgodny z ustawą, działał w dobrej wierze i z należytą starannością, to co do zasady nie można obciążać go skutkami działań lub zaniechań innych osób, na które nie miał on wpływu. Do tej pory sądy administracyjne nie zgadzały się na stosowanie w podatku akcyzowym koncepcji dobrej wiary, znanej w podatku od towarów usług.