Opublikowany niedawno projket objaśnień podatkowych w zakresie nowych przepisów o podatku u zródła wskazywał, że zachowanie należytej staranności możliwe jest poprzez przeprowadzenie certfikacji WHT przez zewnętrzny podmiot np. doradcę podatkowego. Najnowsze interpretacje podatkowe wskazują na szeroki zakres informacji oraz dokumetów, który podatnicy powinni weryfikować.

Zakres takiej weryfikacji wydaje się zmierzać do tego, że podatnik sam nie będzie w stanie jej przeprowadzić. Jak wskazuje bowiem organ intpretacyjny należności dotyczące świadczonych usług reklamowych należy kwalifikować jako „zyski przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójne-go opodatkowania („UPO”).

Zyski te podlegają opodatkowaniu tylko w państwie siedziby podmiotu, który dochód taki uzyskuje (w roz-patrywanej sprawie w Irlandii, pod warun-kiem właściwego formalnego udokumentowania). Płatnik, który chce zastosować art. 7 ust. 1 polsko-irlandzkiej UPO i nie dokonywać poboru podatku u źródła jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej weryfikacji warunków umożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia/niepobrania podatku, zachowując przy tym należytą staranność. To oznacza, że płatnik ma obowiązek weryfikować czy uzy-skująca dochody z tytułu usług reklamowych irlandzka spółka spełnia wszystkie warunki do skorzystania z możliwości niepobrania podatku u źródła.

Płatnik wypłacający należności z tytułu usług reklamowych, ma obowiązek sprawdzać, czy istnieją okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy CIT, tj. m. in. ustalić rezydencję podatnika, ustalić, czy podatnik jest rzeczywistym właścicielem na-leżności oraz czy podatnik prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju rezydencji. 

Niewykluczone jest, że dla dochowania należytej staranności w pewnych okolicznościach wymagane będzie także posiadanie dodatkowej dokumentacji potwierdzającej zasadność niepobrania podatku zgodnie z polsko-irlandzką UPO.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.218.2019.1.BS.