1) Zmiany w katalogu towarów wrażliwych

Z dniem 1 stycznia 2017 roku dokonane zostaną zmiany w treści załącznika nr 13 do ustawy, w tym dodanie do katalogu towarów wrażliwych: oleju do rzepaku, folii typu stretch, dysków twardych (HDD), dysków SSD.

Z katalogu towarów wrażliwych zostaną jednocześnie usunięte (ze względu na dodanie do katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia): srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, srebro platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,  złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu, części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych oraz ze srebra, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

2) Nowe zasady rozpoczęcia składania deklaracji miesięcznych przez podatników, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej lub zrezygnowali z tej metody

Od 1 stycznia 2017 roku występuje różnica w zakresie momentu rozpoczęcia składania przez podatników, którzy utracili prawo do metody kasowej, od tego kiedy nastąpiło przekroczenie limitu przewidzianego dla małych podatników. Jeżeli nastąpi to:

1) w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału – deklaracje miesięczne mają być składane począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, w którym limit został przekroczony,

2) w trzecim miesiącu kwartału - deklaracje miesięczne mają być składane począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc następujący po kwartale, w którym limit został przekroczony.

Przepisy te będą odpowiednio stosowane do podatników, którzy rezygnują z prawa do rozliczania się metodą kasową.

3) Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nałożono obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych. W 2017 rok obowiązek ten dotyczyć będzie jednak tylko niektórych podatników, którzy są:

1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcą tych towarów lub usług;

3) obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Inni niż wymienieni podatnicy staną się obowiązani do składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

4) Wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2017 roku informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz informacje podsumowujące w obrocie krajowym będą musiały być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyłącznie w formie elektronicznej składane będą musiały być również korekty tych informacji.

5) Likwidacja możliwości składania informacji podsumowujących VAT-UE za okresy kwartalne

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zlikwidowana zostanie możliwość składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych za okresy kwartalne.

6) Nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej

Od 1 stycznia 2017 roku warunkiem zwolnienia z solidarnej odpowiedzialności na jego podstawie będzie, aby podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, dokonał w całości zapłaty towary na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany w jego zgłoszeniu identyfikacyjnym. Dodatkowo w przypadku transakcji, których przedmiotem są paliwa warunkiem zwolnienia z solidarnej odpowiedzialności będzie, aby podmiot dokonujący dostawy posiadał na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów.

7) Ograniczenie możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej przez niektóre podmioty

Z dniem 1 stycznia 2017 roku, że kaucje gwarancyjną mogą składać wyłącznie podmioty, które nie posiadają zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz:

1) nie znajdują się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, oraz

2) posiadają koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw paliw,

3) upoważnili bank mający siedzibę na terytorium kraju lub SKOK, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Od 1 stycznia 2017 roku usuwanie podmiotów z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, w przypadku stwierdzenia, że:

1) podatnik znajduje się trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, lub

2) podatnikowi cofnięto koncesję wymaganą w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw paliw,

3) wycofania upoważnienia banku lub SKOK-U do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

8) Dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadzono nowe przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym. Zobowiązanie to będzie ustalane przez organy podatkowe w pięciu przypadkach (chyba że wystąpią okoliczności wyłączające stosowanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, np. jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę), tj. w razie stwierdzenia, że:

1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

c) kwotę różnicy podatku, do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą, od kwoty należnej,

d) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Wysokość dodatkowego zobowiązania będzie, co do zasady, wynosić 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy. W niektórych jednak przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie ustalane w wysokości 20% (jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu albo złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego) oraz 100% (np. jeżeli nieprawidłowości wynikają z uwzględnienia faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący).