Po omówieniu najważniejszym zmian w podatkach dochodowych przyszedł czas na zmiany w podatku VAT. Będzie się w tym zakresie dużo działo w 2017 roku, o czym poniżej.

1. Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018

Ustawa przewiduje przedłużenie stosowania podwyższonych stawek do końca 2018 roku. Wejście w życie tej zmiany spowoduje, że standardowe stawki będą stosowane najwcześniej od 1 stycznia 2019 roku.

2. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł

Z dniem 1 stycznia 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego zostanie podwyższony do 200.000 zł Z podwyższonego limitu będą mogli skorzystać również podatnicy:

1) u których łączna wartość sprzedaży w 2016 roki była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł;

2) rozpoczynający w 2016 roku wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.

3. Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli są wykonywane przez podwykonawców

Od 1 stycznia 2017 roku mechanizmem odwrotnego obciążenia objętych zostanie większość robót budowlanych (klasyfikowanych na gruncie stosowanego do celów podatkowych PKWiU z 2008 roku w grupowaniach 41-43). Nowy katalog usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia określać będzie załącznik nr 14 do ustawy o VAT (zawierać on będzie 48 pozycji, z czego 47 to roboty budowlane).

Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nowych usług objętych tym mechanizmem uzależnione będzie od dodatkowego warunku, tj. aby usługodawca świadczył te usługi jako podwykonawca.              W przypadkach, gdy podatnik jest głównym wykonawcą tych usług mechanizm odwrotnego obciążenia nie będzie mieć zastosowania.

Dodać należy, że nie wszystkie roboty budowlane objęte będą mechanizmem odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 14 do ustawy o VAT wymieniona będzie większość, lecz nie wszystkie spośród robót budowlanych (klasyfikowanych na gruncie stosowanego do celów podatkowych PKWiU z 2008 roku w grupowaniach 41-43).

4. Zmiany w katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnym obciążeniem

Z początkiem 2017 roku dokonanych zostanie szereg zmian w katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia stanowiącym załącznik nr 11 do ustawy o VAT.

Na skutek tych zmian mechanizmem tym ma zostać objęte:

1) srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

2) złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych,

3) platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

4) srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,

5) procesory, z zastrzeżeniem, że dotyczyć to ma wyłącznie dostaw dokonywanych po przekroczeniu limitu w wysokości 20.000 zł netto,

6) biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym -wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o ww. próbie i srebra tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

5. Likwidacja zwolnień od podatku obejmujących usługi stanowiące element zwolnionych od podatku usług finansowych i ubezpieczeniowych

Nowelizacja przewiduje uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT (oraz nawiązującego do niego art. 43 ust. 14 ustawy o VAT), a więc likwidację określonego tym przepisem zwolnienia. W drodze wyjątku zmiana ta ma wejść w życie 1 lipca 2017 roku (a nie 1 stycznia 2017 roku).

6. Zmiana sposobu odliczania – jako kwot podatku naliczonego - kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisy art. 86 ust. 10 pkt 2 lit. b oraz art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT otrzymają nowe brzmienie oraz zostanie dodany ma zostać art. 86 ust. 10i ustawy o VAT. Z przepisów tych wynikać będzie, że prawo do odliczania – jako kwot podatku naliczonego - kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT, powstawać ma wstecznie tylko, jeżeli kwota podatku należnego zostanie uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku późniejszego uwzględnienia kwot podatku należnego, o których mowa, we właściwej deklaracji VAT prawo do odliczania podatku naliczonego w stosunku do tych kwot powstawać będzie bieżąco (tj. w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej).

7. Doprecyzowanie przepisu umożliwiającego wydłużenie terminu zwrotu różnicy podatku

Z dniem 1 stycznia 2017 roku:

1) doprecyzowane zostanie, że zwrot przekazywany jako zabezpieczenie udzielanego podatnikowi kredytu powinien zostać dokonany na wskazany przez podatnika rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju,

2) określony został zakres weryfikacji zasadności zwrotu różnicy podatku,

3) wprowadzona została możliwość przedłużania terminu zwrotu różnicy podatku (na okres nie dłuższy 3 miesięcy) w przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem.