Gorący temat w zakresie miedzynarodowego prawa podatkowego - dynamiczna vs statyczna wykładnia przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Statyczna wykładnia odwołuje się do literalnego brzmienia przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowana obowiązującego w zakresie danego stanu faktycznego. 

Wykładania dynamiczna zakłada możliwość intepretowana przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przez pryzmat zmian w komentarzu do Modelowej Konwencji OECD [MK OECD] bądź wytycznych zawartych w raportach podatkowych OECD. Skrajnym przykładem zastosowania wykładni dynamicznej jest zastosowanie w danej sprawie przepisu, który nie został przewidziany w treści umowy, lecz wynika z treści MK OECD. Przykładem takiego podejścia jest wyrok hiszpański w sprawie Julio Iglesias z 2008 roku - http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3330028&links=halcon&optimize=20081030&publicinterface=true

W tej sprawie sąd krajowy uznał, że możliwe jest zastosowanie art. 17 ust. 2 MK OECD, mimo że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawierała podobnego postanowienia. Jak więc widać podejście dynamiczne może być wykorzystywane do przeciwdziałania nadużyciom przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Takie nadużycie może zostać skutecznie zablokowane, o ile w sprawie w której podatnik powołuje się na stare przepisy umowy, sąd krajowy uzna za zasadne odmówić zastosowania starego rozwiązania, jeżeli w międzyczasie nastąpiła zmiana brzmienie komentarza do MK OECD i dodatkowo stare rozwiązanie zostało wskazane jako przykład nadużywania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Przeciwnicy stosowania wykładni dynamicznej zwracają uwagę, że pierwszeństwo w zakresie reguł interpretacyjnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma wykładnia językowa. Każda inna interpretacja, która na podstawie MK OECD bądź komentarza do MK OECD wykracza poza wynik wykładni językowej jest zatem niezgodna z Konwencją Wiedeńską w sprawie traktatów. Taka argumentacja została zastosowana przez podatnika w sprawie rozpatrywanej w Hiszpanii - http://http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8594615&links=establecimiento%20permanente&optimize=20181210&publicinterface=true.