Opisywałem już kiedyś na blogu problem wykorzystania spółki LLC z Wyoming do celów optymalizacja rozliczeń ZUS. Okazało się, że spółka ta jest również oferowana na rynku jako narzędzie optymalizacji podatkowej.

Schemat jest bardzo prosty – LLC z Wyoming staje się większościowym wspólnikiem w polskiej spółce komandytowej. Zyski z działalności uzyskane przez spółkę komandytową są opodatkowane podatkiem dochodowym wyłącznie na poziomem wspólników. Spółka LLC z Wyoming jest spółką transparentną podatkowo i uzyskanie przez nią zysku (z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej) nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego w USA, jeżeli LLC prowadzi działalności poza Wyoming.  Oznacza to, że zysk wypracowany przez polską spółkę komandytową nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani w Polsce ani w USA, przynajmniej do momentu otrzymania zysku przez LLC.

I tu pojawia się zasadniczy problem. Skoro beneficjentem struktury ma być polski rezydent podatkowy to oznacza, że na jego poziomie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu zysku wypracowanego przez polską spółkę komandytową, który to zysk ma trafić do beneficjenta za pośrednictwem LLC. Polski beneficjent będzie bowiem uzyskiwał w Polsce zyski z tytułu udziału w zagranicznej spółce osobowej. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 2014 roku „Przychody uzyskane przez wnioskodawcę, jako wspólnika wpółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z interpretacjami polskich organów podatkowych polski rezydent podatkowy będący wspólnikiem spółki osobowej posiadającej co najmniej 25% udziałów albo akcji spółki zagranicznej może podlegać przepisom o CFC, o ile spółka zagraniczna spełnia przesłanki uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych.

Bierzecie Państwo powyższe pod uwagę korzystając z optymalizacji dostępnych na rynku. Kluczowe jest bowiem to, w jaki sposób zyski ze struktury trafiają do beneficjenta i jakie jest przy tym opodatkowanie tego zysku. Struktura, w której zyski z działalności w Polsce są opodatkowane w takiej samej wysokości, niezależenie od tego czy w strukturze istnieje spółka zagraniczna, jest pseudo-optymalizacją i generuje wyłącznie dodatkowe koszty związane z założeniem i utrzymaniem spółki zagranicznej.

Piszę to w trosce o bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Michał Zdyb, doradca podatkowy