W zeszłym opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Przewidziane tym projektem przepisy mają przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT.

Najciekawszą propozycją jest wprowadzenie automatycznego przekazywanie danych o podatnikach. Celem tej regulacji jest stworzenie podstaw prawnych do prowadzenia przez izbę rozliczeniową (tj. Krajową Izbę Rozliczeniową) systemu informatycznego w celu dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub SKOK-ów w celu przeciwdziałania popełnianiu wyłudzeń skarbowych w szczególności w zakresie VAT, a także popełniania przestępstw z nimi związanych (np. polegających na wystawianiu pustych faktur). Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dodanie (przede wszystkim do Ordynacji podatkowej) przepisów przewidujących automatyczne przetwarzanie w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej danych przedsiębiorców w celu dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania banków i SKOK-ów do wyłudzeń skarbowych.

Dodatkowo, na banki i SKOK-i zostanie nałożony obowiązek przekazywania izbie rozliczeniowej informacji dotyczących rachunków przedsiębiorców w celu dokonywania analizy ryzyka.

Sama izba rozliczeniowa będzie miała stały, automatyczny  ostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS i CEIDG w celu dokonywania analizy ryzyka.

Według projektowanej regulacji, izba rozliczeniowa będzie przekazywała wyniku swoich prac bankom i SKOK-om w zakresie dotyczącym przedsiębiorcy, dla którego bank lub kasa prowadzi lub zamierza prowadzić rachunek w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (Szefowi KAS) oraz na wniosek innym uprawnionym organom (np. służbom specjalnym); uprawnienie Szefa KAS do uzyskania na wniosek dodatkowych informacji związanych z wykonaną analizą ryzyka.

Co bardzo ważne dla podatników - projekt zakłada prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT lub zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu; wykazy będą udostępniane w BIP MF.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Nie jest zatem wykluczone, że wskazane przepisy wejdą w życie już za kilka tygodni.

Etap legislacyjny: projekt ustawy z 20 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych – w konsultacjach publicznych.