Opublikowa w ten poniedziałek nowa ustawa o wymianie infomacji podatkowych to de facto zebranie w jednym akcie zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych i wprowadzenie regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS). Ustawa ta stanowi również impelementację do polskiego prawa przepisów prawa unijnego w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Ustawa normuje zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, właściwość organów w tym zakresie, obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu i w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych oraz zasady kontroli ich wykonywania, a także obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o tych jednostkach.

Przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do wymiany informacji dla celów podatkowych na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych.

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w ustawie o PIT, ustawie o CIT, Ordynacji podatkowej, w Kodeksie karnym skarbowym, ustawie o wykonywaniu umowy FATCA.

Omawiana ustawa wejdzie w życie 4 kwietnia 2017 roku, z wyjątkiem przepisów wprowadzających zmiany w ustawie o PIT, niektórych przepisów wprowadzających zmiany w ustawie o CIT, Kodeksie karnym skarbowym oraz dwóch przepisów przejściowych, które wchodzą w życie 30 kwietnia 2017 roku. Z kolei 1 maja 2017 roku wejdzie w życie dział poświęcony automatycznej wymianie informacji o rachunkach raportowanych, przepis wprowadzający kary pieniężne wobec raportującej instytucji finansowej, regulacje wprowadzające zmiany w ustawie wdrażającej FATCA, niektóre przepisy wprowadzające zmiany w Ordynacji podatkowej i Kodeksie karnym skarbowym oraz część przepisów przejściowych.