Zapowiadałem, że ukaże się kolejny wpis dotyczy optymalizacji składek na ZUS. Udało mi się otrzymać tekst interpretacji oddziału ZUS z Lublina dotyczący spółki osobowej w Wyoming.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, spółka ta będzie wspólnikiem polskiej spółki komandytowej. Wspólnikami spółki z Wyoming będę polscy przedsiębiorcy, którzy po jej utworzeniu zlikwidują bądź zawieszą prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Będą oni otrzymywać zyski od spółki z Wyoming, które zdaniem ZUS nie będą stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie, gdyż spółka LLC utworzona w Wyoming nie jest wymieniona w treści art. 8 ust.6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten wskazuje, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Pozwolę sobie trochę polemizować z tym, co napisał ZUS a jednocześnie wskazać, jaka może być interpretacja tego przepisu przez ZUS w skrajnie niekorzystnym scenariuszu. Przypominam jednocześnie, że interpretacje ZUS nie zapewniają żadnej ochrony. To, że ZUS wyda interpretację, iż przedsiębiorca jest zwolniony z zapłaty składek w Polsce, nie gwarantuje mu żadnego bezpieczeństwa. Podczas kontroli inspektor ZUS może więc łatwo podważyć wydaną interpretację i zażądać wstecznej zapłaty składek za 10 lat. Pisała o tym prasa np. http://www.rp.pl/artykul/1056150-Skladki-ZUS--Interpretacje-nie-chronia-przedsiebiorcow.html?template=restricted

Wracając do treści interpretacji ZUS to zwracam uwagę na redakcję art. 8 ust.6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Czytając ów przepis literalnie można dojść do wnioski, że nie zawęża on zakresu terytorialnego podlegania ubezpieczeniu w Polsce wyłącznie do wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej posiadającej siedzibę na terytorium RP. Przepis milczy bowiem w kwestii tego, czy spółka osobowa musi mieć siedzibę w RP, aby jej wspólnik podlegał ubezpieczeniu w Polsce.

Innymi słowy nie można wykluczyć skrajnie negatywnej sytuacji, w której ZUS np. za 8 lat stwierdzi, że spółka LLC z Wyoming to odpowiednik polskiej spółki jawnej, a z uwagi na argumenty podniesione w poprzednim akapicie, polski wspólnik takiej spółki podlega ubezpieczeniu w Polsce z tytułu członkostwa w takiej spółce na podstawie i na zasadach polskiej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nadmienię przy tym, że dochody uzyskiwanie przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu uczestnictwa w zagranicznej spółce osobowej podlegają co do zasady opodatkowaniu PIT w Polsce. To może stanowić dla ZUS dodatkowy argument.

Na podstawie powyższego łatwo zauważyć, że optymalizacje „zusowskie” mogą być bardziej niebezpieczne od optymalizacji podatkowych. Po pierwsze, interpretacje wydawane przez ZUS nie dają żadnej ochrony a po drugie czas przedawnienia zobowiązań z tytułu składek ubezpieczeniowych wynosi aż 10 lat. Warto o tym pamiętać, jeżeli zdecydujemy się na mniej lub bardziej agresywną optymalizację „zusowską”.

Piszę o tym w trosce o bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Michał Zdyb, doradca podatkowy