Prywatna fundacja na Malcie może być doskonałym źródłem maksymalizacji korzyści podatkowych oraz może stanowić skuteczną alternatywę dla zagranicznych spółek holdingowych.

Prywatne fundacje są uważane za cywilistyczny wariat instytucji trustu, z tym że mają one również „domieszkę” cech spółki kapitałowej, gdyż są odrębnym podmiotem posiadającym osobowość prawną.

Fundacje prywatne prawa maltańskiego mogą być wykorzystane do osiągnięcia różnych celów, w tym: ochrony majątku, konsolidacji procesu zarządzania majątkiem prywatnym, zapewnienia poufności, uregulowania kwestii dziedziczenia oraz planowania podatkowego.

Główne cechy maltańskiej fundacji:

  • posiada odrębną osobowość prawną. Może być prawnym właścicielem majątku
  • powstaje na skutek publicznej umowy bądź aktu woli fundatora
  • maltański rejestr osób prawnych z mocy prawa zapewnia poufność danych dotyczących fundacji
  • dane identyfikujące beneficjentów fundacji nie są zamieszczane w umowie powołującej fundację
  • czas trwania fundacji maltańskiej to maksymalnie 100 lat
  • minimalna wartość majątku fundacji bądź wniesionych do niech środków pieniężnych to EUR 1165
  • fundacje nie mogą prowadzić działalności komercyjnej (można ten zakaz obejść)
  • nie podlega przepisom CFC

Opodatkowania maltańskiej fundacji

Dla celów podatkowych, fundacja będzie traktowana w taki sam sposób, jak spółka, która ma siedzibę na Malcie. Zyski fundacji będą więc co do zasady opodatkowane na poziomie 35% jednakże dzięki systemowi zwrotu podatku efektywna stawka podatkowa nie powinna przekroczyć 5%.

Fundacje podobne jak spółki mogą korzystać ze zwolnienia partycypacyjnego. Oznacza to, że zysk fundacji np. ze zbycia udziałów w zagranicznej spółce, może nie podlegać opodatkowaniu na Malcie.

Wypłaty realizowane przez fundację na rzecz benefitów są traktowane jak wypłata dywidendy i mogą nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie.