W związku z niedawnym uchwalaniem zmian w kodeksie karnym polegających na wprowadzeniu konfiskaty rozszerzonej, w Polsce tak jak nigdy aktualny stał się temat zabezpieczania majątku. Dla przypomnienia, konfiskata rozszerzona zakład przepadek przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo - prania brudnych pieniędzy czy wyłudzenia podatków. Przepadek przedsiębiorstwa nie będzie mógł być orzeczony, gdy "byłoby to niewspółmierne do przestępstwa", wina właściciela firmy nie byłaby wielka lub rozmiar wyrządzonej szkody nie był znaczny. Przepadek przedsiębiorstwa ma dotyczyć firm będących własnością osób fizycznych. Zgodnie z planowanymi zmianami konfiskata rozszerzona dotyczyłaby każdego przestępstwa, jeśli górna kodeksowa granica kary wynosiłaby co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto możliwe będzie przeprowadzenie kontroli mienia oskarżonego za okres pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa. Przepadek można by też orzekać wobec osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie lub zbył je za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej. Ma to wyeliminować przepisywanie nielegalnie zdobytego majątku na inne osoby, np. rodzinę czy znajomych.

Na gruncie tak szeroko zakreślonej instytucji konfiskaty rozszerzonej powstaje pytanie, czy można skutecznie bronić się przed ryzykiem przepadku przedsiębiorstwa. W celach ochrony możliwe wydaje się zastosowanie instrukcji trustu oraz zagranicznej fundacji prywatnej. Moim zdaniem warto jednakże rozważyć spółkę LLC w Stanach Zjednoczonych, jako wehikuł umożliwiający ochronę majątku. Taka spółka LLC może stać się właścicielem polskiego przedsiębiorstwa. Aktywa biznesowe spółki LLC są chronione przed odpowiedzialnością za zobowiązania jej wspólników. Gdy wspólnicy spółki są stroną sporu prawnego, istnieją mechanizmy, które bronią majątek spółki LLC przed ewentualnym jego wykorzystaniem w celu wykonania wyroku orzeczonego wobec wspólnika. Bardzo ważną cechą spółki LLC jest również możliwość ukrycia rzeczywistego wspólnika. Powyższe sprawia, że spółka LLC może stanowić narzędzie do ochrony przed rozszerzoną konfiskatą, gdyż zastosowanie znowelizowanych przepisów kodeksu karnego do takiej spółki jest utrudnione, o ile w ogóle możliwe. Jeżeli jeszcze połączyć spółkę LLC, w planowanej strukturze, z instytucją trustu to może się okazać, że polskiego organy będą na straconej pozycji. Uzyskanie jakichkolwiek bliższych informacji na temat LLC (za wyjątkiem szczątkowych danych dostępnych w stanowym rejestrze) będzie praktycznie niemożliwe. Cena za założenie LLC jest bardzo przystępna, co sprawa że ich popularność zapewne wzrośnie, o ile spełnią się zapowiedzi masowego korzystanie z rozszerzonej konfiskaty już na wiosnę.